PRODUCTIE 2024 / 2

2024 KONINGIN LEAR

KONINGIN LEAR

2007. We bevinden ons aan de vooravond van de tragische bankencrisis die een burgerwoede zal triggeren tegen de peilloze macht van het grootkapitaal.

Aan de top van de financiële piramide voorvoelt captain of industry Elizabeth Lear van N.V. Lear het onweer. Ze roept haar zonen bij zich en zal haar onmetelijke concern onder hen verdelen. Haar voorwaarde? Een publieke liefdesverklaring aan hun moeder.

Lears geheugen gaat aan een ijltempo achteruit. Ze sleurt haar kinderen, haar schoondochters en haar liefdes mee in een storm van waanzin, die alle maskers van het vel rukt.

“Een duister, onverwoestbaar pompend hart ... Dat geen seconde met kloppen is gestopt”

QUEEN LEAR

2007. We are at the eve of the tragical bank crisis which will trigger a civilian rage against the fathomless power of big business.

At the top of the financial piramide we discover captain of industry Elisabeth Lear of Lear Inc. She foresees the storm, summons her sons and will divide her vast concern amongst them. She’s got one condition: a public declaration of love to their mother.

Lear’s memory declines at a rapid pace. She drags her children, her daughters-in-law and her lovers along in a tempest of madness, which will rip all masks from their skins.

“A dark, indestructibly pumping heart... Which hasn’t stopped beating for one second”

Tom Lanoye (1958) leeft en werkt in Antwerpen (België) en Kaapstad (Zuid-Afrika). Hij is romancier, dichter, columnist, scenarist en theaterauteur. Hij is een van de meest gelezen en gelauwerde auteurs van zijn taalgebied (Nederland en Vlaanderen), en kind aan huis bij alle grote Europese theaterfestivals. Zijn naam wordt uitgesproken op zijn Frans: /lanwa/. (Uit de website van Tom Lanoye)

In 2015 herwerkt Tom Lanoye voor Toneelgroep Amsterdam Shakespeares King Lear. Hij verschuift context en tijd, en vereenvoudigt de vertelstructuur. De productie benadrukt een genderverschuiving tegenover het werk van de bard: niet alleen wordt de machtsproblematiek vanuit vrouwelijk perspectief getekend, ook de verhoudingen tussen de moeder en haar zonen en schoondochters, weerspiegelen expliciet Freudiaanse motieven.

Lanoye bewaart tegelijk de degelijke plotopbouw van een Shakespeareaanse tragedie en wisselt verzen af met proza. Hij vult zijn dialogen met een rijke beeldspraak. Thematisch besteedt hij veel aandacht aan de dementerende Lear, net als aan de klassieke stormscène, als uitgebreide psychologische katalysator.

Tom Lanoye (1958) lives and works in Antwerp (Belgium) and Cape Town (South Africa). He is a novelist, poet, columnist, screenwriter, and playwright. Lanoye is one of the most widely read and acclaimed authors in his linguistic region (the Netherlands and Flanders) and is a familiar presence at major European theater festivals. His name is pronounced in French: /lanwa/. (From Tom Lanoye's website.)

In 2015, Tom Lanoye reworks Shakespeare's King Lear for Toneelgroep Amsterdam. He shifts the context and time, simplifying the narrative structure. The production emphasizes a gender shift compared to the bard's work: not only is the issue of power depicted from a female perspective, but also the relationships between the mother and her sons and daughters-in-law explicitly reflect Freudian motifs.

Lanoye simultaneously preserves the solid plot construction of a Shakespearean tragedy and alternates between verse and prose. He enriches his dialogues with rich imagery. Thematically, he pays significant attention to the dementing Lear, as well as the classical storm scene, serving as an extensive psychological catalyst.

“Onze voorstelling is een co-productie met Willighe Vanckenis. We laten hun huisregisseur Jerry Olbrechts aan het woord.”

Over de enscenering van Koningin Lear

Lanoyes speeltekst sprankelt door een grote liefde voor de taal en de structuur van het Elisabethaanse theater. Wij spelen daar in onze enscenering graag op in. Net als in Shakespeares tijd komen de geslachten en leeftijden van de spelers niet per se overeen met die van de personages. In onze productie worden de zeven “rijke” rollen gespeeld door “ouderen”. Oleg, de enige “outsider”, wordt gespeeld door een jonge man. Als u wilt, mag u hier symboliek in zien.

Opvoeringen in Shakespeares theater deden denken aan een spel op een marktplein, in de publieke ruimte. Ook bij ons zit het publiek “rond” het speelveld, als zwijgende, beoordelende confidant. De acteurs spelen als kinderen, vanuit hun fantasie, geholpen door de afwezigheid van rekwisieten. Regelmatig wil Lear vanuit haar ivoren bubbel door de wereld gehoord worden. Dan gebruikt ze een microfoon. Als zij het toestaat, mogen ook anderen erin spreken.

Thematisch leggen we de nadruk op het blootleggen van de identiteiten van elk personage, waardoor “transformatie” hun belangrijkste reis wordt, voor élk van hen. Dat proces gebeurt door de artistieke compositie van de speeltekst, in taal en structurele opbouw. Wij kiezen voor twee bijzondere accenten. De lange stormscène vormt een extreme katalysator, die ieders binnenste naar buiten plooit. Ze is een ontwrichtende duik in het onbekende, diepste innerlijk van de personages. We vroegen KNEPH om de talige opbouw te vervolledigen met een beeldende. Aan gedeelde tafels slaat het publiek aan het babbelen, en als deel van de speelruimte beleeft het de tocht door het donker nog meer mee.

Een tweede katalysator bij de transformaties vormt de muziek. We gebruiken muziek uit het collectief geheugen van een westerse wereld die aan het verdwijnen is: popsongs die je leerde kennen in je jeugd, kietelen de spier van de herinnering. Ze stimuleren een verlangen naar wat je denkt verloren te hebben, of nooit gekregen hebt.

“Our performance is a co-production with Willighe Vanckenis. We give the floor to their in-house director Jerry Olbrechts.”

About our staging of Queen Lear

Lanoye's text sparkles with a great love for the language and structure of Elizabethan theater. In our staging, we gladly respond to that. Similar to Shakespeare's time, the genders and ages of the actors in our production do not necessarily align with those of the characters. In our performance, the seven "wealthy" roles are played by "older" individuals. Oleg, the only "outsider," is portrayed by a young man. If you wish, you may see symbolism in this.

Performances in Shakespeare's theater resembled shows in a marketplace, in the public space. Similarly, our audience surrounds the playing area as silent, judgmental confidants. The actors perform like children, drawing from their imagination, aided by the absence of props. Lear, from her ivory bubble, often wants to be heard in the world. In such moments, she uses a microphone. If she permits, others may also speak into it.

Thematically, we emphasize revealing the identities of each character, making "transformation" their primary journey, for each of them. This process occurs through the artistic composition of the text, in language and structural construction. We choose to highlight two distinctive aspects. The long storm scene serves as an extreme catalyst, unfolding everyone's innermost selves. It is a disruptive plunge into the unknown, the deepest inner realm of the characters. We asked KNEPH to complement the linguistic construction with a visual one. At shared tables, the audience engages in conversation, becoming part of the playing space and experiencing the journey into darkness even more intimately.

A second catalyst in the transformations is music. We use music from the collective memory of a Western world that is fading away: pop songs you learned in your youth tickle the muscle of memory. They stimulate a desire for what you believe you've lost or never received.

PersonageBeschrijvingActeur
ELISABETH LEARKoningin / QueenLeen De Vreese
ROBERT KENTLears adviseur / Lear's advisorFrans Dumortier
OLEGLears persoonlijk assistent / Lear's personal assistantLeonid Vasylchenko
GREGORYLears oudste zoon / Lear's eldest sonJan Van den Broeck
HENDRIKLears tweede zoon / Lear's second sonFred Van Put
CORNALDLears jongste zoon / Lear's youngest sonLie Hellemans
CONNIEGregory's echtgenote / Gregory's spouseWim Huybreghs
ALMAHendriks echtgenote / Hendrik's spouseElly Conings
JUNKIELie Hellemans
LectorEls Bouwen
Zang en gitaarAnna Kostyleva
PrestatieMedewerkers
Regie, scenografie, kostuums, geluidJerry Olbrechts
LichtPaul Bielen
Verbeelding stormsceneKNEPH - Ilse Wijnen, Theo De Roey, Douwe Rubben, Aimie Provencher
FotografieFabrique Imagique - Sam Van den Brandt
ProgrammaboekjeJerry Olbrechts
WebsiteWilly Vandezande
VariaDe vele medewerkers achter de schermen voor het beheer van de reservaties, de kassa, de bar, het werven van sponsoring, ...