Privacybeleid

Privacyverklaring van Toneelvrienden de Lo vzw

Deze website is eigendom van Toneelvrienden de Lo vzw (hierna ook genoemd “wij” of “ons”). Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door het contactformulier te gebruiken, geeft u informatie door die toelaat u als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als u daar toestemming voor geeft. Door gebruik te maken van deze website accepteert u ons privacybeleid.

Wij dragen zorg voor uw privacy en hebben daarom deze privacyverklaring opgesteld waarin wordt beschreven hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, verwerken en bewaren. We doen dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor u deze hebt gegeven, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wij beperken de verwerking van uw persoonsgegevens tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Contactgegevens

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, of indien u een verzoek wil indienen om uw gegevens aan te passen, in te kijken of te verwijderen, kan dit door een mail te sturen aan toneeldelo@gmail.com of via het contactformulier op onze website www.toneeldelo.be.
Onze overige gegevens zijn:
Ondernemingsnummer 882.274.683
RPR Leuven
Reknr. BE33 7343 4520 7346
Adres: Trolieberg 83, 3010 Leuven

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • het versturen van informatie die u ons vraagt over onze werking of activiteiten;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze activiteiten;
 • het reserveren, bewaren en verkopen van toegangskaarten voor de activiteiten die door Toneelvrienden de Lo vzw worden georganiseerd;
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

Welke gegevens verwerken wij?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen, verwerken en opslaan of doorgeven aan derden:

 • naam en voornaam,
 • adres,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • welke tickets u heeft gereserveerd.

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om u informatie door te sturen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen en verspreiden van aankondigingen, uitnodigingen en nieuwsbrieven.

We hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We verwijderen uw persoonsgegevens uit onze databanken zodra deze niet langer nodig zijn om deze doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent.

Met betrekking tot de toeschouwer of sympathisant is het noodzakelijk voor de werking van onze organisatie dat wij de mailadressen opslaan (jaarlijks bestand voor de uitnodigingen) tot uitdrukkelijke vraag om uitschrijving of wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt.

Algemeen genomen hanteren we een bewaartermijn van vijf jaar na het einde van de activiteit (behoudens voor archiveringsdoelen of tenzij de wettelijk verplichte bewaartermijn langer zou zijn).

Beveiliging van de gegevens

Wij maken gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen inzake de veiligheid ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van alle meegedeelde gegevens. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende schikkingen getroffen:

 • alle personen die namens Toneelvrienden de Lo vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren/anonimiseren waar mogelijk/nodig en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U hebt recht op verwijdering van uw gegevens.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een leesbaar open formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen: Privacycommissie), de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

Toneelvrienden de Lo vzw kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. U leest momenteel versie 1 van de privacyverklaring.

Toepasselijk recht en geschillen

Deze privacyverklaring wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de server van een website in de browser van uw lokale computer of op uw mobiel apparaat worden geplaatst wanneer u een website raadpleegt.

Cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, bijvoorbeeld door keuzes te herinneren. Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct verschijnen, of dat u mogelijk bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Copyright

Alle foto’s op deze website zijn onderhevig aan het copyright. Het kopiëren op welke wijze dan ook is verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van Toneelvrienden de Lo vzw.

Wenst u informatie over onze vereniging of een productie te publiceren dan bezorgen we u op aanvraag graag geschikt beeldmateriaal. Het linken naar pagina’s op deze website is toegestaan.

Kessel-Lo, 19 juni 2021